GANESH UTSAV 2019

SATURDAY • SEPTEMBER 7TH AT 3PM
PROCESSION AT 3:30 PM
9 1 14 SUMMER WIND ST ,
SAN ANTONIO, TX 78217

Sponsorship levels:
Platinum $500+ • Gold $250+ • Silver $100+
Contact
Varsha Sukhtankar 562-980-6865 • var_sam@yahoo.com
Vitthal Kulkarni 631-889-0735 • emailvitthal@gmail.com